Wednesday, 28/09/2022 - 23:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2017 - 2018

- Từ chương trình công tác năm học, lên kế hoạch kiểm tra hằng tháng cụ thể từng giáo viên được kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề, đồng thời phân công từng thành viên trong ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. - Tổ trưởng rà soát và lập danh sách giáo viên được kiểm tra nội bộ gồm kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề. - Thời gian thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018: Tổng số giáo viên được kiểm tra toàn diện là 8 người, số giáo viên được kiểm tra chuyên đề là 15 người.

PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 


Số:/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Vạn Phái, ngày 11 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2017 - 2018

 

 


          Căn cứ Thông tư số: 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 614/GDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của nhà trường, Trường THCS Vạn Phái xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

          I. Củng cố tổ chức kiểm tra nội bộ

1. Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

  a) Tổ chức

          - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ gồm những cán bộ, giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn, có uy tín trước tập thể sư phạm nhà trường theo quyết định số   /QĐ-THCS ngày    tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phái về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, gồm:

          Đồng chí Hiệu trưởng - Trưởng ban.

          Đồng chí Phó Hiệu trưởng - Phó ban.

          Ủy viên là các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn; giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng; ban thanh tra nhân dân.

          - Lên kế hoạch kiểm tra nội bộ trong toàn bộ năm học, trong đó kiểm tra toàn diện 30,8% tổng số giáo viên (bằng 8 giáo viên) vượt định mức 0,8%, kiểm tra chuyên đề 100% số giáo viên còn lại (bằng 18 giáo viên).

b) Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra nội bộ

          - Tập huấn cho toàn thể Ban kiểm tra nội bộ nghiệp vụ kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên.

          - Tập huấn luật khiếu nại, tố cáo, nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi, xét tốt nghiệp…

c) Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

          - Đồng chí Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban: Chỉ đạo chung, TT môn Toán

          - Đồng chí Lê Minh Thắng - Phó ban: Phân công kiểm tra, tổng hợp, TT môn GDCD.

          - Đồng chí Dương Thị Nhàn - Ủy viên: TT Hóa học, Sinh học, thực hành thí nghiệm môn Công nghệ.

          - Đồng chí Nguyễn Thị Hoài - Uỷ viên: TT Toán.

          - Đồng chí Lê Thị Thơm - Uỷ viên: TT Tiếng Anh.

          - Đồng chí Trần Thị Yến - Ủy viên: TT môn Toán, Vật lý, Công nghệ.

          - Đồng chí Hoàng Thị Yến - Uỷ viên: TT môn Ngữ văn, Lịch sử.

          - Ban KTNB: Tham gia giám sát, kiểm tra thư viện, tài chính và các vấn đề khiếu nại (nếu có).

          2. Thực hiện

          - Từ chương trình công tác năm học, lên kế hoạch kiểm tra hằng tháng cụ thể từng giáo viên được kiểm tra toàn diện hoặc kiểm tra chuyên đề, đồng thời phân công từng thành viên trong ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.

          - Tổ trưởng rà soát và lập danh sách giáo viên được kiểm tra nội bộ gồm kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề.

          - Thời gian thực hiện từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018: Tổng số giáo viên được kiểm tra toàn diện là 8 người, số giáo viên được kiểm tra chuyên đề là 15 người.

          3. Nội dung kiểm tra

            3.1­. Kiểm tra toàn diện nhà trường

          a. Số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Ban giám hiệu nhà trường).

          b. Các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí, sử dụng, bảo quản các phòng học và làm việc, trang thiết bị, khuôn viên, vệ sinh(đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ quản lý của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như nhân viên thư viện, thiết bị, nhân viên y tế, phụ trách lao động, nhân viên bảo vệ…).

c. Thực hiện kế hoạch giáo dục: Tuyển sinh, biên chế lớp; thực hiện

nhiệm vụ phổ cập giáo dục được giao(đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, các bộ phận như phổ cập giáo dục, văn thư …).

d. Hoạt động và chất lượng giáo dục các môn văn hóa: Tổ chức giảng dạy, học tập, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học; kiểm tra và đánh giá xếp loại, xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ; tình hình chất lượng giảng dạy của giáo viên và học sinh(đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, giáo viên…).

e. Thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện: Đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác đoàn - đội, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại hạnh kiểm(đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của tổ chuyên môn, tổng phụ trách đội, y tế trường học, công tác chủ nhiệm của các giáo viên…).

g. Công tác quản lý của Hiệu trưởng: Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và người học; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện Quy chế dân chủ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiểm tra của Hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và xã hội hóa giáo dục ...(đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ quản lý của ban giám hiệu nhà trường, trực tiếp là Hiệu trưởng; hồ sơ các bộ phận có liên quan).

3.2. Kiểm tra chuyên đề nhà trường

a. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…).

b. Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ…).

c. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ…).

d. Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm theo Quyết định số: 33/2012/QĐ- UBND ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

e. Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của ngành (đối tượng

 kiểm tra chủ yếu: Quá trình triển khai, kết quả của nhà trường; hồ sơ và

hoạt động thực tế của đội ngũ…).

3.3. Kiểm tra các tổ trong nhà trường

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra,…hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành Giáo dục đã triển khai) thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các thành viên tổ, bộ phận.

Việc kiểm tra các chuyên đề các tổ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để hiệu trưởng lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra (đảm bảo ít nhất 1lần/tổ/năm học).

 3.4. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên

a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.

b. Kết quả công tác được giao

- Thực hiện quy chế chuyên môn. 

- Kiểm tra giờ lên lớp: Dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3.

- Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc  khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia các cuộc vận động, các phong trào.

          3. Thực hiện chế độ hồ sơ

   - Kiểm tra xong lập đầy đủ hồ sơ để lưu, gồm:

+ Biên bản kiểm tra

+ Các phiếu dự giờ có đánh giá, xếp loại

+ Biên bản phúc khảo (nếu có)

           - Công bố kết quả kiểm tra trong Hội đồng sư phạm hằng tháng.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HẰNG THÁNG

 

Tháng, năm

Nội dung công việc, kiểm tra

9/2017

- Thành lập ban kiểm tra nội bộ và hướng dẫn lập hồ sơ kiểm tra nội bộ.

- Lên kế hoạch kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề năm học 2017 - 2018

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

- Kiểm tra các loại kế hoạch của tổ, cá nhân

- Kiểm tra công tác thu, chi đầu năm.

10/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 1 giáo viên (tổ XH: 1)

- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên.

- Kiểm tra công tác phổ cập, công tác bảo quản tài sản, sử dụng tài chính, trang thiết bị nhà trường.

- Kiểm tra thực hiện “3 công khai”.

11/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH: 1)

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2; tổ XH: 1)

- Kiểm tra công tác thu các loại quỹ lần 1

- Báo cáo công tác kiểm tra lần 1.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học HK1.

12/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

- Kiểm tra chuyên đề: 2 giáo viên (tổ XH: 2)

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên toàn trường

- Kiểm tra công tác ôn tập và kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS theo quy chế và việc ghi sổ điểm, học bạ cho HS.

1/2018

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2, tổ XH: 1)

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG ở các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.

2/2018

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.

- Kiểm tra công tác tổ chức dạy thêm học thêm, dạy đại trà, phụ đạo học sinh yếu, kém.

- Kiểm tra các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp.

- Kiểm tra công tác y tế trường học.

 

3/2018

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (tổ XH: 1).

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2, tổ XH: 1).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ Tự nhiên.

- Kiểm tra công tác thu các loại quỹ đợt 2.

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ lần 2.

4/2018

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (tổ TN: 1).

- Kiểm tra chuyên đề: 2 giáo viên (tổ XH: 2).

- Kiểm tra việc thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Kiểm tra hồ sơ, học bạ lớp 9 chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp THCS.

- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ ghi điểm của giáo viên bộ môn

- Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài học kỳ II.

5/2018

- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của ngành

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình các môn.

- Kiểm tra công tác ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

- Kiểm tra việc hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9.

- Kiểm tra việc xét lên lớp, ở lại, kiểm tra lại.

- Kiểm tra công tác thu hồi sách, tài liệu thư viện.

 

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để b/c);

- Tổ chuyên môn (th/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ HẰNG THÁNG

 

Tháng, năm

Nội dung công việc, kiểm tra

9/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

 

10/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 1 giáo viên (tổ XH: 1)

 

11/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH: 1)

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2; tổ XH: 1)

- Kiểm tra công tác thu các loại quỹ lần 1

- Báo cáo công tác kiểm tra lần 1.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học HK1.

12/2017

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

- Kiểm tra chuyên đề: 2 giáo viên (tổ XH: 2)

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên toàn trường

- Kiểm tra công tác ôn tập và kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại HS theo quy chế và việc ghi sổ điểm, học bạ cho HS.

1/2018

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ XH:1)

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2, tổ XH: 1)

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG ở các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra việc thực hiện “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường”.

2/2018

- Kiểm tra toàn diện: 1 giáo viên (tổ TN: 1)

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp.

- Kiểm tra công tác tổ chức dạy thêm học thêm, dạy đại trà, phụ đạo học sinh yếu, kém.

 

3/2018

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (tổ XH: 1).

- Kiểm tra chuyên đề: 3 giáo viên (tổ TN: 2, tổ XH: 1).

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ Tự nhiên.

4/2018

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên (tổ TN: 1).

- Kiểm tra chuyên đề: 2 giáo viên (tổ XH: 2).

- Kiểm tra việc thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Kiểm tra hồ sơ, học bạ lớp 9 chuẩn bị cho công tác xét tốt nghiệp THCS.

- Kiểm tra việc thực hiện tiến độ ghi điểm của giáo viên bộ môn

- Kiểm tra việc ghi sổ đầu bài học kỳ II.

5/2018

- Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của ngành

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình các môn.

- Kiểm tra công tác ôn tập và kiểm tra học kỳ II.

- Kiểm tra việc hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp lớp 9.

 

 

 

 

Tác giả: Lê Minh Thắng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 53
Hôm qua : 25
Tháng 09 : 1.489
Năm 2022 : 7.838