Wednesday, 28/09/2022 - 23:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vạn Phái

KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018; Căn cứ công văn số 614/PGDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

PHÒNG GDĐT TX PHỔ YÊN

TRƯỜNG THCS VẠN PHÁI

 


Số:/KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Vạn Phái, ngày 23 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động chuyên môn năm học 2017 - 2018

 

PHẦN THỨ NHẤT

CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

            I. Chỉ thị nhiệm vụ năm học-yêu cầu của các cấp quản lí

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ hướng dẫn số 1355/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2017 của SGDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 614/PGDĐT-THCS ngày 01/9/2017 của Phòng GDĐT thị xã Phổ Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2017-2018;

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 của nhà trường, Trường THCS Vạn Phái xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2017-2018 cụ thể như sau:

II. Đặc điểm - tình hình nhà trường

1. Đặc điểm

* Về học sinh: Năm học 2017 - 2018 trường THCS Vạn Phái có 492 em học sinh được biên chế thành 14 lớp cụ thể như sau:

Khối

Số lớp

Số HS

Nữ

Con dân tộc

Con TB - LS

6

4

146

67

5

 

7

4

143

66

3

 

8

3

93

41

1

 

9

3

110

63

1

1

Tổng

14

492

225

10

1

*Về cán bộ giáo viên: Tổng số 29 cán bộ, giáo viên

- Trong đó:

                  + Ban giám hiệu: 2;  Nữ: 02

      + Kế toán: 01

                  + Văn phòng: 01

                   + Y tế học đường: 01

                   + Phụ trách thư viện: 01

                   + Thiết bị – Phổ cập – Tổng phụ trách: kiêm nhiệm

Số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 23 đ/c

Trình độ đại học: 25 đ/c

Trình độ cao đẳng: 03 đ/c

Trung cấp: 01 đ/c

Đảng viên: 21 đ/c

Đoàn viên giáo viên: 13 đ/c

Được biên chế theo 3 tổ:

  + Tổ tự nhiên: 12 đ/c

  + Tổ xã hội: 13 đ/c

  + Tổ văn phòng: 04 đ/c

Danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017

          + Danh hiệu trường: Tập thể lao động tiên tiến

          + CSTĐ cấp tỉnh: 01 đ/c; CSTĐ cấp cơ sở: 03 đ/c, LĐTT: 24 đ/c

          + GVG cấp thị xã: 04 đ/c

          + GVG cấp tỉnh: 04 đ/c

          + GVG cấp trường: 21 đ/c

2. Một số thuận lợi khó khăn

a. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, đầu tư xứng đáng của ngành, địa phương.

- Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đã có đủ các phòng học bộ môn; phòng học kiên cố sạch sẽ, thoáng mát.

- Nhận thức của nhân dân đối với việc học tập của học sinh có những chuyển biến đáng kể.

- Ban giám hiệu nhà trường đoàn kết, thống nhất, có ý thức tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

- Tập thể sư phạm đoàn kết, gắn bó, có tinh thần trách nhiệm. Đội ngũ giáo viên trẻ ham học hỏi có ý thức vươn lên trong công tác chuyên môn.

- Các em học sinh ngoan, có truyền thống hiếu học từ trước đến nay.

b. Khó khăn

- Về phía đội ngũ giáo viên: Còn hạn chế về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; đội ngũ cốt cán còn ít.

- Về phía học sinh: hầu hết các em học sinh xuất thân từ nông thôn nên điều kiện phục vụ cho việc học tập còn nhiều hạn chế. Nhận thức của người dân đối với việc học tập của con em mình tuy đã có sự tiến bộ song còn chưa thực sự đúng mức, còn nhiều gia đình chưa quan tâm đến các em học sinh, còn tư tưởng phó mặc cho giáo viên và nhà trường.

- Về cơ sở vật chất: Trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học chưa đồng bộ, chất lượng thiết bị dạy học còn thấp nhiều khi không đáp ứng được nhu cầu sử dụng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

          I. Phương hướng

- Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục cấp học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục đào tạo.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học trong giảng dạy và quản lý chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành: cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; duy trì phổ cập giáo dục THCS; phấn đấu phổ cập giáo dục bậc trung học; xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục có phẩm chất đạo đức, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về trình độ đào tạo; đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng để phát triển giáo dục và xây dựng một xã hội học tập; tiếp tục đổi mới quản lí giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, ngăn chặn, khắc phục các tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục.

II. Nhiệm vụ

 1. Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện nhà trường.

2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

3. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội.

4. Mở các hội nghị chuyên đề, chuyên môn các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

5. Giữ vững và tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu hoàn thành phổ cập THPT.

6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

7. Tổ chức tốt các kỳ thi

8. Làm tốt công tác thi đua

III. Chỉ tiêu phấn đấu

1. Học sinh

 - Tuyển sinh lớp 6: đạt 100%

 - Chỉ tiêu về 2 mặt giáo dục:

       + Học lực

 

Giỏi: 18%

Khá: 35%

TB: 44%

Yếu: 3%

       + Hạnh kiểm

 

Tốt: 65%

Khá: 32%

TB: 3%

Yếu: 0%

          - Lên lớp: 99 %. Lên lớp thẳng: 97%

          - Tốt nghiệp THCS: 97% trở lên.

          - Học sinh đạt giải cấp trường: 40 giải.

          - Học sinh đạt giải cấp huyện: 20 giải; cấp tỉnh: 10 giải.

          - Học sinh giỏi xuất sắc toàn khóa: 9 em.

          - Nâng cao chất lượng và tỷ lệ tuyển sinh vào THPT. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT trên địa bàn đạt 85%.

          - Duy trì sĩ số đạt 99% trở lên

          - Chỉ tiêu về chất lượng giảng dạy các môn:

+ Môn Toán, Anh: 85% trở lên

+ Môn Lý, Hoá, Văn, Vử, Địa, Sinh 87% trở lên.

+ Môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, GDCD, Công nghệ: 95% trở lên.

2. Giáo viên

- 100% giáo viên có đủ hồ sơ sổ sách theo đúng quy định, trong đó được xếp loại tốt 70%, xếp loại khá 30%.

- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất: 100% giáo viên, 100% đều đạt yêu cầu trở lên, trong đó xếp loại tốt đạt 70% trở lên; 20% xếp loại khá.

- 100% giáo viên xếp loại từ khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

- Giáo viên dạy giỏi các cấp:

 + Cấp trường: 10 đ/c.

 + Cấp thị xã: 5 đ/c.

 + Cấp tỉnh 04 đ/c

- Về thi đua:

* Tập thể: Tập thể lao động xuất sắc

* Cá nhân:

   + 100% cán bộ, giáo viên đạt từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

   + 100% cán bộ quản lí đăng kí danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Cụ thể: CSTĐ cấp cơ sở: 04 đồng chí.

LĐTT: 23 đồng chí.

HTNV: 02 đồng chí.

Bảng đăng ký thi đua của cán bộ, giáo viên năm học 2017 - 2018

TT

Họ tên

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Chức vụ hoặc công việc kiêm nhiệm

Đăng ký thi đua

1

Nguyễn Thị Huệ

1971

ĐH

Hiệu trưởng

CSTĐ

2

Lê Minh Thắng

1980

ĐH

Phó Hiệu trưởng

CSTĐ

3

Trần Thị Yến

1964

ĐH

Giáo viên

LĐTT

4

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

1966

Giáo viên

HTNV

5

Trần Đức Chính

1963

ĐH

Giáo viên

HTNV

6

Nguyễn Thị Hoài

1978

ĐH

Giáo viên

LĐTT

7

Dương Thị Nhàn

1978

ĐH

Tổ phó

LĐTT

8

Nguyễn Minh Sơn

1978

ĐH

Giáo viên

LĐTT

9

Đinh Thị Mai Thuỳ

1984

Giáo viên

LĐTT

10

Nguyễn Thị Hằng

1981

ĐH

Giáo viên

LĐTT

11

Nguyễn Tiến Bắc

1963

ĐH

Giáo viên

HTNV

12

Đào Thị Anh Đào

1973

ĐH

Giáo viên

LĐTT

13

Lê Thị Thu Hà

1976

ĐH

Giáo viên

LĐTT

14

Trần Thị Như Quỳnh

1980

ĐH

Giáo viên

LĐTT

15

Nguyễn Thị Hồng Hải

1982

ĐH

Kế toán

LĐTT

16

Lê Thị Thơm

1973

ĐH

Giáo viên

LĐTT

17

Hoàng Thị Yến

1984

ĐH

Tổ phó

CSTĐ

18

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

1989

ĐH

Giáo viên

CSTĐ

19

Lê Thị Phương

1988

Giáo viên

CSTĐ

20

Nguyễn Thị Thuỷ

1986

TC

Nhân viên

LĐTT

21

Nguyễn Thị Tính

1985

ĐH

Nhân viên

LĐTT

22

Nguyễn Thị Bích Đào

1988

ĐH

Nhân viên

LĐTT

23

Hoàng Thị Thắm

1979

ĐH

Giáo viên

LĐTT

24

Chu Thị Bích Liên

1983

ĐH

Tổng phụ trách

LĐTT

25

Nguyễn Thị Mận

1977

ĐH

Giáo viên

LĐTT

26

Phạm Văn Dũng

1981

ĐH

Giáo viên

LĐTT

27

Hoàng Thị Mến

1989

Giáo viên

LĐTT

28

Trần Thu Trang

1988

ĐH

Giáo viên

CSTĐ

29

Nguyễn Thị Ngọc Lan

1980

ĐH

Giáo viên

CSTĐ

 

PHẦN THỨ BA

CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

I. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục

1. Tuyển sinh đầu cấp

Tuyển 100% số học sinh trên địa bàn. thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh của bộ giáo dục ban hành.

2. Đảm bảo duy trì sĩ số của học sinh trong toàn trường

Theo dõi sĩ số từ lúc giao học sinh trong hè đến hết năm học.

3. Công tác phổ cập

 - Bố trí một cán bộ phụ trách phổ cập, phân công giáo viên chủ nhiệm làm tốt công tác duy trì sĩ số. Phân công giáo viên về các xóm điều tra kịp thời, chính xác mọi yêu cầu của phổ cập.

- Cập nhật chính xác, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của phổ cập.

4. Các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu

Nhà trường tạo mọi điều kiện có thể về cơ sở vật chất và thời gian cho mỗi giáo viên để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

- Duy trì các lớp học theo nhu cầu với ba môn toán và ngữ văn, tiếng Anh.

- Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.

- Chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: Thành lập và duy trì các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém ở cả 4 khối cho cả năm học.

II. Xây dựng đội ngũ giáo viên

   1. Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đều được tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá. Tất cả giáo viên đều được dự giờ, thao giảng nhiều hơn để dần hoàn thiện đội ngũ đáp ứng được yêu cầu giáo dục giai đoạn hiện nay.

          2. Coi trọng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì 2 buổi trên tháng. Chú trọng việc thực hiện và nâng cao chất lượng chuyên đề, mỗi tổ chuyên môn đăng ký thực hiện ít nhất 4 chuyên đề trong một năm học.

          3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; khuyến khích giáo viên thiết kế bài giảng điện tử, tham khảo, thu thập tư liệu dạy học trên mạng internet; sử dụng có hiệu quả tài khoản trang mạng "trường học kết nối" trong việc sinh hoạt chuyên môn trực tuyến.

  4. Tiếp thu và triển khai các chuyên đề về chuyên môn theo các kế hoạch của phòng giáo dục và sở giáo dục. Các tổ chuyên môn đều xây dựng chuyên đề riêng phục vụ chuyên môn của tổ.

  5. Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi theo nhóm môn.

  6. Đẩy mạnh kiểm tra tay nghề giáo viên, xây dựng giáo viên nòng cốt cho từng môn học.

  7. Kiểm tra hồ sơ giáo viên định kì: 4 lần/ năm học, tăng cường kiểm tra đột xuất của ban giám hiệu, kiểm tra nội bộ đảm bảo đúng yêu cầu và kế hoạch.

  8. Mỗi giáo viên dự giờ của đồng nghiệp tối thiểu 2 tiết/tháng, có xếp loại theo tiêu chuẩn của chuyên môn. Thao giảng 2 tiết/ học kì/ giáo viên, trong năm học có ít nhất 2 tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin.

III. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh

1. Đạo đức

- Chuyên môn nhà trường kết hợp với các đoàn thể (Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên) thực hiện tốt mọi quy định về nền nếp theo chương trình rèn luyện đội viên, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn cùng tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh, cùng thực hiện tốt kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. tổ chức cho học sinh tự xếp loại đạo đức hàng tháng.

- Phát động thi đua theo từng chặng. Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp qua đó rèn luyện ý thức tập thể cho học sinh.

- Quản lí và sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh và các tổ chức xã hội ngoài nhà trường để giáo dục học sinh đặc biệt là học sinh cá biệt.

- Xử lí kỉ luật nghiêm minh những trường hợp học sinh vi phạm kỉ luật.

2. Học lực

- Quản lí chặt chẽ việc thực hiện chương trình của giáo viên thông qua sổ báo giảng, sổ đầu bài, giáo án và phân phối chương trình.

- Tổ trưởng chuyên môn trực tiếp quản lí và chịu trách nhiệm trước nhà trường về chuyên môn của tổ mình.

          - Tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm và phân loại học sinh, có kế hoạch phụ đạo đối với học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt coi trọng công tác phụ đạo học sinh yếu trong và ngoài giờ học.

          - Tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ngay từ đầu năm học.

          - Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép các

 chương trình giáo dục về an toàn giáo thông, dân số, môi trường. tổ chức tốt các

hoạt động phòng trống ma tuý, HIV/AIDS trong nhà trường.

          - Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường, xây dựng trường học thân thiện, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh - sạch - đẹp.

          - Đổi mới cách kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực, coi trọng thực hành, vận dụng.

          - Quán triệt giáo viên sử dụng tốt thiết bị dạy học, coi trọng công tác chuẩn bị trước giờ lên lớp.

          - Thực hiện tốt công tác thư viện nhà trường. Đảm bảo đủ sách dạy cho giáo viên, sách tham khảo cho học sinh.

          - Kiên quyết sử lí các hiện tượng vi phạm quy chế chuyên môn của giáo viên, các hiện tượng gian lận trong kiểm tra của học sinh.

IV. Phối hợp các lực lượng giáo dục

          1. Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhân dân địa phương và các đoàn thể địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục.

          2. Làm tốt công tác tham mưu đối với hoạt động của hội đồng giáo dục, hội khuyến học, các đoàn thể địa phương dưới sự chỉ đạo của đảng, chính quyền địa phương, của Phòng giáo dục.

           3. Phối hợp với các ngành công an, y tế triển khai tốt công tác phòng trống ma tuý, y tế học đường.

V. Công tác quản lí

          1. Phân cấp quản lí đúng chức năng cho từng bộ phận từ tổ, nhóm trở lên. phát huy quyền lực, trách nhiệm của từng cấp quản lí.

          2. Quản lí chuyên môn chặt chẽ, cụ thể, chính xác, đánh giá công bằng, khách quan.

          3. Phát huy và đảm bảo công tác dân chủ trong trường học.

          4. Xây dựng quy chế làm việc khách quan, khoa học.

 

 

Nơi nhận:

- Chi bộ (để bc);

- Tổ chuyên môn (để t/h);

- Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Minh Thắng

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ NĂM HỌC 2017 - 2018

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

 

 

 

 

8/2017

- Dự tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên THCS hè 2017.

-Thống kê số liệu đầu năm học.

- Phân công chuyên môn, làm thời khoá biểu.

- Kiểm tra các điều kiện học tập của học sinh trước ngày tựu trường.

- Tiếp nhận hồ sơ sổ sách chuyên môn, cấp văn phòng phẩm cho giáo viên.

- Thành lập đội tuyển, bồi dưỡng học sinh giỏi các môn lớp 9.

- Củng cố nền nếp dạy và học, thiết lập kỷ cương chuyên môn.

- Ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thị xã.

- Tham gia Tập huấn chuyên môn theo chương trình của sở GDDT Thái Nguyên.

- Dự tập huấn môn bơi, cứu đuối.

 

 

 

 

 

 

 

9/2017

- Ôn thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thị xã

- Chuẩn bị tốt cho lễ khai giảng ngày 05/9/2017

- Phát động tháng an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh.

- Dự thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thị xã

- Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

- Xây dựng kế hoạch năm học; kế hoạch hoạt động chuyên môn; kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá; kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua…của nhà trường.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục Trung học.

- Đăng ký chỉ tiêu chuyên môn và đăng ký thi đua.

- Tổ chức các lớp học theo nhu cầu và các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Dự tập huấn chuyên môn, tổng phụ trách cấp thị xã.

- Dự tập huấn y tế học đường cấp thị xã.

- Triển khai cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

- Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

 

 

 

 

10/2017

- Tiếp tục bồi dưỡng các đối tượng học sinh

- Thao giảng, kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duyệt phổ cập giáo dục.

- Tham dự Hội nghị chuyên môn.

- Thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 20/10.

- Thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Chuyên đề Chữa lỗi dùng từ cho học sinh lớp 6 -Tổ XH.

- Chuyên đề Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học địa lý lớp 7-Tổ XH.

- Chuyên đề Trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn sinh học-Tổ TN.

.

 

11/2017

- Tiếp tục bồi dưỡng các đối tượng học sinh.

- Thi đua dạy tốt, học tốt hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2017.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Thao giảng, thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Dự giao ban Giáo viên – Tổng phụ trách Đội.

- Dự thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh lớp 8, 9 cấp thị xã.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Tổ chức chuyên đề "Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán bằng máy tính cầm tay"- Tổ TN.

- Tổ chức chuyên đề "Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một bài lịch sử thế giới"-Tổ XH.

- Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn Tiếng Anh- Tổ XH.

 

12/2017

- Tiếp tục dạy bồi dưỡng các đối tượng học sinh.

- Chuẩn bị cho thi học kì I, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh yếu, kém.

- Thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Kiểm tra học kỳ I.

- Kiểm tra chuyên môn, công tác chấm kiểm tra học kỳ I.

- Chuẩn bị sơ kết học kỳ I.

- Tham dự thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho HS trung học và Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV cấp thị xã.

- Bình bầu GVCN lớp giỏi cấp trường.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn Tiếng Anh- Tổ XH.

 

01/2018

- Sơ kết kỳ I, báo cáo sơ kết thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, triển khai kế hoạch học kỳ II.

- Thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG, kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Tham dự thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho HS trung học và Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV cấp tỉnh (nếu có.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Dự Hội nghị quản lý THCS.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Thao giảng vòng 3, kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Dự giao ban Giáo viên - Tổng phụ trách Đội.

 

02/2018

- Tiếp tục bồi dưỡng các đối tượng học sinh.

- Thao giảng, ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch - Kiểm tra theo kế hoạch.

- Tham dự thi học sinh giỏi 9 môn lớp 9 cấp thị xã.

- Thực hiện chuyên đề Đọc hiểu một số văn bản truyện hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9-Tổ XH. - Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

 

3/2018

- Dự Hội nghị chuyên môn.

- Thao giảng, kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Chuẩn bị tốt cho thi nghề lớp 8.

- Thi nghề tốt nghiệp nghề phổ thông.

- Tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

- Thực hiện thao giảng, ĐMPPDH, ĐMKTĐG.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Chuyên đề "Vai trò của đồ dùng trực quan và thí nghiệm trong giờ học vật lý".

- Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn Mĩ thuật-Tổ XH.

 

 

4/2018

- Dự thi HSG lớp 9 cấp tỉnh.

- Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

- Dự Hội nghị cán bộ quản lý.

- Thực hiện ĐMPPDH, ĐMKTĐG, kiểm tra hồ sơ dân chủ.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kỳ II.

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

- Thi bồi dưỡng thường xuyên.

- Chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học môn Mĩ thuật-Tổ XH.

- Tổ chức chuyên đề "Tổ chức dạy một tiết thực hành môn hóa 9 đạt hiệu quả tốt" - Tổ KHTN.

 

5/2018

- Kiểm tra học kỳ II, giám sát công tác coi, chấm kiểm tra.

- Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

- Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp THCS.

- Chuẩn bị mọi mặt cho tổng kết năm học.

- Xét lên lớp, ở lại; kiểm tra hoàn thiện hồ sơ.

- Báo cáo tổng kết năm học.

- Tổng kết các phong trào thi đua, các hoạt động trong năm học.

- Xét tốt nghiệp THCS

- Bàn giao học sinh về hè.

 

6/2018

- Duyệt học bạ.

- Duyệt thi đua.

- Hướng dẫn công tác tuyển sinh.

 

7/2018

- Tuyển sinh lớp 6.

- Tổ chức thi lại cho học sinh.

- Báo cáo tuyển sinh.

 

 

Tác giả: Lê Minh Thắng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 25
Tháng 09 : 1.488
Năm 2022 : 7.837